OGÓLNY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W PRACOWNI PROJEKTOWO ARCHITEKTONICZNEJ ‘’GAC-BUD’’ TOMASZ GAC

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest ‘’GAC-BUD’’ PRACOWNIA PROJEKTOWO ARCHITEKTONICZNA TOMASZ GAC

2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/56/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w przypadkach, gdy- i w takim zakresie, w jakim- spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości celów;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy/ zlecenia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy/zlecenia;

3. W jakim celu możemy przetwarzać Państwa dane:

 • Podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy/zlecenia składania pism i wniosków;
 • Realizacja usług związanych z działalnością naszej firmy- opracowania oraz wykonania dokumentacji projektowej- w tym zawieranie umów z klientami, wystawianie faktur i ich wysyłka w formie elektronicznej i tradycyjnej, wezwania do zapłaty, pozostała korespondencja;
 • Realizacja zleconej usługi tj. wykonanie uzgodnień branżowych projektów;
 • Rozpatrywanie oraz odpowiadanie na skargi, wnioski, roszczenia, prośby itp. kierowane przez Klientów lub osoby poszkodowane działalnością PRACOWNI PROJEKTOWO ARCHITEKTONICZNEJ ‘’GAC-BUD’’ TOMASZ GAC
 • Wykonanie ciążących na PRACOWNI PROJEKTOWO ARCHITEKTONICZNEJ ‘’GAC-BUD’’ TOMASZ GAC obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych;
 • Prowadzenie spraw windykacyjnych i sądowych w przypadku dochodzenia swoich roszczeń;
 • Realizacja zadań związanych z świadczeniem usług na rzecz ‘’GAC-BUD’’ PRACOWNI PROJEKTOWO ARCHITEKTONICZNEJ TOMASZ GAC w tym zawieranie umów z inwestorami
 • Realizacja umów cywilno-prawnych
 • Analiza danych ekonomicznych, statystycznych, audytów i postępowań wyjaśniających;

4. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony id celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • Przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
 • Okres przez jaki świadczone są usługi;
 • Okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
 • Okres na jaki została udzielona zgoda.

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przekazywane do państwa trzeciego- poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.

9. Przysługuje Państwu prawo do dostępu treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Zgoda ma charakter, dobrowolny, ale może być niezbędna dla skorzystania/realizacji z uprawnienia, dla którego została udzielona, bez której to zgody zamierzony przez uprawnionego cel przetwarzania danych nie będzie mógł być zrealizowany.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

12. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mail do Inspektora Danych Osobowych w Firmie: gac-bud@wp.pl bądź telefonicznie pod nr tel. 33 857 16 05

13. Treści i zdjęcia zawarte na stronie www.gac-bud.pl są własnością firmy „GAC-BUD” Pracownia Projektowo Architektoniczna Tomasz Gac, powielanie, kopiowanie, udostępnianie i wykorzystywanie bez zgody firmy „GAC-BUD” Pracownia Projektowo Architektoniczna Tomasz Gac zabronione. PRAWA  AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994r.